สอบ ก.พ. ปี 64 ใครมีสิทธิ์สมัครบ้าง เช็กเลย

ตรวจสอบคุณสมบัติ ผู้มีสิทธิ์สมัครสอบ ก.พ. ประจำปี 2564

ภายหลังสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน หรือ ก.พ. ได้เปิดให้สอบวัดความรู้ความสามารถทั่วไปด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ประจำปี 2564 โดยเปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 3 – 24 กุมภาพันธ์ 2564 ผ่านเว็บไซต์ www.ocsc2.job.thai.com สมัครสอบกพ

การสมัครสอบ ก.พ. ในแต่ละครั้ง มีผู้ให้ความสนใจเป็นจำนวนมาก โดยครั้งนี้ มีจำนวนศูนย์สอบ 12 ศูนย์สอบ รวมจำนวนที่นั่งสอบ 800,000 ที่นั่ง

“ประชาชาติธุรกิจ” รวบรวมคุณสมบัติของผู้มีสิทธิ์สมัครสอบมาให้ ดังนี้

คุณสมบัติผู้มีสิทธิ์สมัครสอบ
ผู้สมัครสอบต้องมีคุณสมบัติทั่วไปและไม่มีลักษณะต้องห้าม ตามมาตรา 36 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551

คุณสมบัติทั่วไป

1.มีสัญชาติไทย
2.มีอายุไม่ต่ำกว่า 18 ปี
3.เป็นผู้เลื่อมใสในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขด้วยความบริสุทธิ์ใจ

ลักษณะต้องห้าม

1.เป็นผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง
2.เป็นคนไร้ความสามารถ คนเสมือนไร้ความสามารถ คนวิกลจริต หรือจิตฟั่นเฟือน ไม่สมประกอบ หรือเป็นโรคตามที่กำหนดในกฎ ก.พ.
3.เป็นผู้อยู่ในระหว่างถูกสั่งพักราชการหรือถูกสั่งให้ออกจากราชการไว้ก่อนตามพระราชบัญญัตินี้้หรือตามกฎหมายอื่น
4.เป็นผู้บกพร่องในศีลธรรมอันดีจนเป็นที่รังเกียจของสังคม
5.เป็นกรรมการหรือผู้ดำรงตำแหน่งที่รับผิดชอบในการบริหารพรรคการเมือง หรือเจ้าหน้าที่ในพรรคการเมือง
6.เป็นบุคคลล้มละลาย
7.เป็นผู้เคยต้องรับโทษจำคุกโดยคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุกเพราะกระทำความผิดทางอาญา เว้นแต่เป็นโทษสำหรับความผิดที่ได้กระทำโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ
8.เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออก ปลดออก หรือไล่ออกจากรัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานอื่นของรัฐ
9.เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออก หรือปลดออก เพราะกระทำผิดวินัยตามพระราชบัญญัติี้ หรือตามกฎหมายอื่น
10.เป็นผู้เคยถูกลงโทษไล่ออกเพราะกระทำผิดวินัยตามพระราชบัญญัตินี้ หรือตามกฎหมายอื่น
11.เป็นผู้เคยกระทำการทุจริตในการสอบเข้ารับราชการ หรือเข้าปฏิบัติงานในหน่วยงานของรัฐ
ผู้ที่จะเข้ารับราชการเป็นข้าราชการพลเรือน ซึ่งมีลักษณะต้องห้ามตาม ข้อ 4, 6, 7, 8, 9, 10 หรือ 11 ทาง ก.พ. อาจพิจารณายกเว้นให้เข้ารับราชการได้

แต่ถ้าเป็นกรณีมีลักษณะต้องห้ามตามข้อ 8 หรือ 9 ผู้นั้นต้องออกจากงานหรือออกจากราชการไปเกิน 2 ปีแล้ว และในกรณีลักษณะต้องห้าม ตามข้อ 10 ผู้นั้นต้องออกจากงานหรือออกจากราชการไปแล้วเกิน 3 ปี

และต้องมิใช่เป็นกรณีออกจากงานหรือออกจากราชการเพราะทุจริตต่อหน้าที่

สำหรับผู้มีลักษณะต้องห้ามตามมาตรา 36 ข้อ 1 ให้มีสิทธิ์สมัครสอบแข่งขันได้ แต่จะมีสิทธิ์ได้รับบรรจุเป็นข้าราชการพลเรือนสามัญที่สอบแข่งขันได้ต่อเมื่อพ้นจากการเป็นผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองแล้ว

Leave a Reply

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น